VALORizing Andean Microbial Diversity through sustainable intensification of potato-based farming systems (VALORAM)

Promotor(s): 
Co-promotor(s): 
Description: 

The objectives of this project meet the call goals of exploring and valorizing Andean soil microbial diversity for the development of alternative eco-efficient technologies and crop management knowledge in order to improve the sustainability and productivity of Andean cropping systems benefiting poor rural farming households. The participants will use state of the art methods including metagenomic, genomic, proteomic and metabolomic analysis to identify novel traits of microorganisms, and characterize beneficial soil microbial communities, which can be exploited to achieve the call goals. While the aims are to exploit the potential of Andean microorganisms and microbial communities for the benefit of subsistence farmers in the Andean region, the methodology and findings will also have potential for application to sustainable (organic/biological) production in the EU. 

Main contributions for LM-UGent are
- Isolation and identification of indigenous potato endophytes and rhizosphere bacteria in traditional potato fields.
- Long-term maintenance of isolated bacteria in reputed EU germplasm collections and duplicates in local repositories.
- Isolation, screening and characterization of the isolates for beneficial traits such as plant growth promotion and disease alleviation under ex-situ controlled conditions.

 

Website

Run time: 
01/02/2009 to 31/01/2014
Coordinator Extern: 
Université catholique de Louvain (UCL)
Project titel (NL): 
VALORisatie van de microbiële diversiteit in de Andes dmv. duurzame intensifiëring van aardappel gebaseerde kweeksystemen (VALORAM)
Project omschrijving (NL): 
De doelstellingen van dit project zijn het verkennen en valoriseren van de microbiële diversiteit in de Andes-bodem voor de ontwikkeling van alternatieve eco-efficiënte technologieën en gewasmanagement met het oog op de duurzaamheid en de productiviteit van de Andes-teeltsystemen om zo de landbouw van arme huishoudens te verbeteren. De deelnemers zullen gebruik maken van state-of-the-art methoden, met inbegrip van metagenomische, genomische, proteomische en metabolomische analyses om nieuwe eigenschappen van micro-organismen te identificeren en te karakteriseren op gunstige bodem microbiële gemeenschappen, die benut kunnen worden om specifieke doelen te bereiken. Hoewel de doelstelling vooral is om het potentieel van de Andes micro-organismen en microbiële gemeenschappen ten behoeve van de kleine boeren in de Andes-regio te benutten, zal de methodologie en de resultaten ook mogelijkheden scheppen voor toepassing van duurzame (bio-)productie in de EU.
 
Belangrijkste bijdragen van LM-UGent zijn
- Isolatie en identificatie van inheemse aardappelendofyten en rhizosfeerbacteriën in traditionele aardappelvelden.
- Lange termijn bewaring van de geïsoleerde bacteriën in gereputeerde EU kiemplasmacollecties en duplicaten in de lokale databanken.
- Isolatie, doorlichting en karakterisering van de isolaten op gunstige eigenschappen, zoals plantengroei en ziektepreventie onder ex situ gecontroleerde omstandigheden.